בס"ד

 

A TIME is an organisation established in the USA by Rabbi Shaul Rosen 34 years ago, to provide a wide range of assistance and support services to couples going through the challenges of infertility. Boruch Hashem, its work has been blessed with great success.

19 years ago, a branch of A TIME was opened in London, to provide the same important services here in England, and Boruch Hashem, here too we have been able to provide tremendous help to numerous families.

You may well have heard of A TIME’s spectacular and inspiring ‘Siyum Hashas in one day’, the SHAS-A-THON , as a Zechus for all participants, as well as a way of raising desperately needed funds to enable its vital work to continue and to expand.

This remarkable event is now being launched again here in England IY"H, and we invite you to be a partner in this amazing day.

May the power & Zechus of the Siyum HaShas, completed in one day and in one location, protect you and yours under the canopy of the Torah, bringing all of Klal Yisroel, Doros yeshorim mevorochim.The Committee

 

בס"ד

 

המוסד עי טיים

נתייסד באמעריקא ע’’י הרב שאול ראזען לפני 34 שנה, ומטרתו להמציא עזר ותושי’ עצה ומעש לבעלי משפחה הזקוקים להוושע בזש’’ק, בחסדי ד’ זכו המפעל לעזור להרבה משפחות במשך השנים.

לפני 19 שנים פתחה המפעל סניף בלאנדאן הבירה, וכמעשהו בראשונה כך מעשהו בשני’, עומדים לימין משפ’ הללו הזקוקים לעזרתינו, ורבות פעלנו בשטח הלזו ועוד ידינו נטוי’ בעז’’ה.

חוליא אחת בשרשרת הארוכה של מפעלינו הכביר הנו בלי ספק ''הסיום הש’’ס בר בי רב דחד יומא’’ שמצד אחד הוא זכות גדול להלומדים ולמשתתפים בה, ובד בבד יש בהזדמנות הזו להכניס דרכה תמיכות הגונות ונכבדות למפעלינו, כדי שנוכל לכלכל גודל ההוצאות הכרוכות בענינים הללו וכמובן ליודעי דבר, וכדי שנוכל להוושע הלאה מתוך הרחבה והרחווה ליתן אוזן קשבת ויד תומכת לכל אלו המקבלים עזר וסיוע.

הסיום הש’’ס הלזו יתקיים בעז’’ה פה ברחבי ענגלאנד, ביום ראשון יז אלול תשפג.

והננו מזמינים אתכם ליקח חבל בהזדמנות נעלה הלזו בעת שנמנו שאר חברים לדבר מצוה נשגבה הלזו.

ויה’’ר שסיום הש’’ס הלזו ביום אחד ובמקום אחד ע’’י קרוב ארבע מאות לומדי הש’’ס בצוותא חדא ובזמנא חדא. יעזור ויגן ויושיע אתכם ואת כל כללות ישראל בכל הברכות האמורות בתורה, ובדורות ישרים ומבורכים לכל בני ישראל כל ימי חיינו עדי נזכה במהרה לאור חדש על ציון תאיר בב’’א.

בערכי הכבוד

ההנהלהFor corporate sponsorship please contact our office on 020 7993 4527 or email [email protected]
Donating...


Please wait a few seconds